Vårt pensionssystem.

16. dec, 2016
16. dec, 2016

Nytt! Finansinspektionen fick in mängder med klagomål på"Global Financia Group", men ändå stoppades inte fonden utan fick tillstånd att sälja in sig i PPM. Nu är 325 miljoner av pensionsspararnas pengar borta. (Källa Dagens Indistri 12 januari). PRO säger: "Lägg ner PPM och för dessa pengar till inkomstpensionerna"! Jag instämmer!

Falcon Fond är ytterligare ett exempel på PPM fonders bedrägerier. 1,2 miljarder av pensionspararnas pengar är borta. (källa Dagens Industri).DN: "22000 pensionssparare berörs, kanske största eko brottet hittills".

"Allra Sverige" är ett "rådgivningsföretag" som "hjälper" fondsparare. Begär du mer hjälp blir du bunden av ett dyrt avtal. Ägaren AlexanderErnstberger lever gott. Nyligen köpte han en villa på Lidingö. Pris 50 miljoner. Han kallas i Dagens Industri för "pensionsgam".

Vårt pensionssystem.

Förspelet till det gamla pensionssystemet som fortfarande är i bruk under benämningen "Tilläggspension" var en thriller av bästa klass.

Under femtiotalet väcktes frågan som kom att innebära stora förändringar av våra pensioner.Så småningom resulterade det genom många politiska debatter i tre förslag som kom att ställas emot varandra.

Lionje 1 företräddes av Socialdemokraterna med stöd av vänstern. Det innebar ett obligatorsik sparande genom att utrymme för detta gavs i avtalsförhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det innebar ett obligatoriskt sparande som genom arbetsgivaens försorg sattes in på ett särskilt pensionskonto.

Linje 2 drevs av dåvrande Bondeförbundet och fick ingen respons utan betecknades som ointressant.

Linje 3 var ett frivilligt sparande och drevs av Folkpartiet och Högern. Dåvarande Folkpartiledaren Bertil Ohlin var den som främst engagerade sig i detta och hans debatter med statsminister Tage Erlander har gått till historien som klassiska

 Folkomröstning och riksdagsbeslut.

I vårt land är det ovanligt med folkomröstningar, men i detta fall beslöt man att rådfråga folket. Resultatet blev en god övervikt för linje 1. Nu är emellertid inte folkomröstningar avgörande i vårt land, dock rådgivande eller möjligen vägledande. Vid den avgörande voteringen i riksdagen inträffade något som måste betecknas som både sensationellt och synnerligen ovanligt, och detta stod en enda riksdagsledamot för.

Ture Königsson.

Ture Königsson var göteborgare, han arbetade som verkstadsarbetare på Götaverken. Han var dessutom riksdagsman för Folkpartiet. Den roll som han komm att spela vid omröstningen i riksdagens andra kammare när beslut om pensionerna skulle tas är både sensationell, historisk och ytterst ovanlig.

Alla visste att det skulle bli oerhört jämnt mellan linje 1 och linje 3. När röstningen var klar visade det sig att linje 1 hade vunnit med en enda rösts övervikt och detta beroende av att Ture Königsson lade ned sin röst. Varför han gjorde så och därmed bröt mot partilinjen har det spekulerats om, men det troliga var att han föll efter för påtryckningar från arbetskamrater på Götaverken. Där var anhängarna och ett införande av linje ett strängt taget enhälligt.

Efter denna "bravad" torde han knappast ha setts med blida ögon av Ohlin och var som det heter "politisk död". I övrigt lär han ha levt ett gott liv därefter. Han avled 1994 84 år gammal.

Det nya pensionssystemet.

Beslutet om våra nuvarande pensioner fastäldes i riksdagen 1994 och reviderades 1998, då man antog beslut om inkomstgrundande ålderpensioner. Den viktigaste delen i pensionerna heter inkomstpension och är lik som de äldre ATP pensionerna som nu kallas tilläggspensioner. Storleken på pensionerna byggar dels på antal intjänandeår samt inkomstens storlek. Begränsning i denna är docksatt till 7,5 inkomstbasbelopp, ej att förväxla med prisbasbelopp. (nuvarande inkomstbasbelopp är 59300 kronor, nuvarande prisbasbelopp är 44600 kronor).

Samma system gäller för tilläggspension där dock antalet intjänandeår är begränsat till 30. I pengar är dock inkomstpension och tilläggspension likvärdiga.

Vem får vad?

Du som är född 1937 eller före får enbart tilläggspension och du som är född efter 1953 får enbart inkomstpension. Födda däremellan får både ock. Är du exempelvis född 1945 får du tillägspension med 8/15 delar och inkomstpension med resterande 7/15 delar. O.S.V.

Finansieringen.

Arbetsgivaren betalar in 16% av din inkomst till en egen myndighet som heter pensionsmyndigheten (www.pensionsmyndigheten.se). Denna står så att säga på "egna ben" och är inte beroende av statsbudgeten. De pengar som kommer in från arbetstagare genom arbetsgivarens insättning ett visst år ges samma år ut till det årets pensionärer. Kommer det in mer pengar än de som ges ut blir det alltså öveskott och detta delas ut genom höjd pension. Detta räknas ut i förväg genom prognoser. De anses tillförlitliga, men även om de är det är ju alltid prognoser gissningar.

Den "automatiska regleringen i pensionssystemet".

Må vara mer känd som "Bromsen". Blir det tvärt om så att pensionssystemet underfinansieras sänks pensionerna. I hela uppgörelsen om pensionerna får systemet under inga vilkor bli underfinansierat. Om detta råder enighet bland de politiska parierna. När "bromsen" infördes 2001 sade man att denna tillkommit enbart i preventivt syfte och kommer aldrig att användas. Så har det inte blivit. "Bromsen" slog till och sänkte pensionerna 2010, 2011 och 2014.

Pensionärsorganisationerna vill avveckla "bromsen". Här är emellertid politikerna som tidigare påtalats eniga; ett rungande nej, pensionssystemet får under inga vilkor underfinansieras.

Hur skall man då undvika pensionssänkningar? Några påpekanden: Ju fler som är i sysselsättning ju mindre risk för underskott i pensionssystemet. Ungdomar måste vägledas till rätt yrke där jobben finns. 1998 kom unga ut i förvärsvslivet när de var 22 år i dag är genomsnittet 28 år. "Alla kan inte bli akademiker" sade förre skolminitern Jan Björklund. Så är det, se till att ungdomar får jobb som leder till arbete!. De måste få rätt yrkesval; yrken som ledder till jobb. Invandrare är i behov av egen försörjning, se till att de får yrkesutbildning där bland annat svenska språket måste behärskas. Tänk även på att äldre som arbetar efter ordinarie pensionsålder tar upp arbete för de unga. Det innebär inget arbetsförbud efter uppnådd pensionsålder, men det bör ske med måtta.

Pensionsgruppen.

Denna är politiskt tillsatt och har tungt avgörande i pensionerna. Ordförande är Annika Strandhäll samt Tomas Eneroth och Karl Kvarnström alla S, vidare Ulf Kristersson och Lars-Arne Staxäng båda M, Solveig Sander C, LarsGustavsson KD, Mats Persson L. En miljöpartist kom nyligen in efter mycket ståhej. Pensionsgruppen finns fotograferad längre ned. Pensionsgruppen utarbetar förslag om pensionerna och det sista är att man vill höja pensionsramen till 68 år. Motiveingen är att pengarna räcker inte till det måste bli färre pensionärer, och därmed mindre utbetalningar. Man biter sig själv i rumpan för i och med att äldre stannar kvar i högre åldrar kommer unga in senare i förvärvslivet.

Målsättningen.

Vad var då målsättningen när pensionssystemet infördes på nittiotalet? Jo, pensionerna skulle inte understiga 62% av slutlönen i jobbet när den förvärsvsarbetande gick i pension.En annan målsättning som är mera känd var att utvecklingen av pensionerna skulle hålla jämna steg med löneutvecklingen. har det blivit så? Svaret är absolut nej! Vi kan konstatera att pensionerna fungerar inte som det var tänkt, de innehåller inte 62% av slutlön och de tappar år från år.

Pensionsgruppen diskuterar, som nämnts, att antingen höjs pensionsåldern eller sänka målsättningen eventuellt båda delarna. Det är politikernas sak att se till att ett rätt balanserat pensionssystem är i funktion. Det har de inte lyckats med, och skäl att tro på förbättring finns för närvarande inte.

Många tror att invandringen kan lösa problemet och det är kanske möjligt, men då krävs människor i arbetsför ålder, utbildning passande arbete samt goda kunskaper i svenska.Beträffande arbetsuppgifter är Sverige det land i Europa som gjort sig av med mest s.k. enkla jobb. Sådana bör finnas för en stor del av arbetskraft genom invandring.

Prognoser för pensionerna:

2016 +4,2%, 2017 +2,8%, 2018 +2,6%, 2019 +1,7%, 2020 +1,1%. Som tidigare sagts är detta prognoser och kan ändras något, men då prognosarna anses tillförlitliga torde ingen förändring under denna period avvika så stort att "Bromsen" träder i funktion. Däremot finns det skäl att tro att löneutvecklingen blir störe och därmed ökar ytteligare steget upp till den målsättning som gjordes när pensionssystemet infördes.

Premiepensionerna PPM.

Utöver de 16% som anställda genom arbetgivaren försorg betalar in till Pensionsmyndigheten betalas ytterligare 2,5% in till PPM Premiepensionerna. Många anser att dessa pengar används i spektakulära syften; de sätts nämligen in i fonder,framför allt aktiefonder. Att detta är en lönsam affär för fondförvaltarna tyder antalet fonder på, de är nämligen närmare ettusen stycken. Många av fonderna går dessutom dåligt, de bör inte understiga aktieindex, vilket det emellertid är många av dem som gör. Pensionärsföreningarna vill ha bort PPM och låta även dessa pengar gå till Pensionsmyndigheten och behandlas lika som övriga avgifter och förstärka inkomstpensionerna. Onekligen en god idé enligt min åsikt.

Garantipensioner.

Garantipension erhåller de som har låg eller ingen inkomst genom förvärvsarbete. Dessa finansieras genom statsbudgeten och är således beroende av statens pengar. Garantipensionerna är låga och ger max 7046 kronor/månad för gift/sammanboende och 7899 kronor/månad för ensamstående. (2015 års siffror). Garantipensionen kombineras för det mesta efter låga löner genom bland annat deltidsarbete vilket gör att kvinnor ofta är i behov av garantipension, det är ju de som mest har anställning på deltid. För att få full garantipension skall man ha varit bosatt i Sverige iminst 40 år mellan åldrarna 16 till 64 år.

Garantipensionerna är en försummad pension inte minst av företrädare för pensionärsföreningar. När man pratar pensioner är det inkomstpensioner som gäller. Garantipensionerna glöms bort och det märks väl i dess utveckling. Då de är beroende av statskassan och därmed politikernas godtycke blir garantipensionärer en försummad minoritet. Se även under rubrik "Viktigt" och "Svart på vitt"!

Text och bilder Olle Wik.

OBS! OBS! Tillägg: Lördagen den 17 december 2016 meddelar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll just vad som ovan efterlyses:" Vi skall se över garantipensionerna som är för låga och inte hängt md i utvecklingen" säger hon. Bättre sent än aldrig säger våra s.k. fattigpensionärer. Detta är något som jag med stort intresse kommer att följa. Hoppas att även pensionärsföreningarna är vakna i denna fråga. Får vi se stora artiklar i PRO/Pensionären och SPF/Senioren? På denna hemsida kan du i alla fall följa utvecklingen. Bara det inte stannar med politikernas specialuttryck: "Vi skall titta på det". Eller "vi skall tillsätta en utredning". Javist måste frågan utredas, men se till att utredningen leder till det alla vet: Garantipensionerna är för låga och måste genomgå en vässentlig förbättring.

Text och bild Olle Wik.

För större text Håll tangent Ctrl nedtryckt och klicka på +

 

 

16. dec, 2016